SURYA LIFE SCIENCES LTD.
methyl 2-(4-(4-(4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl) butanoyl)phenyl)-2-methylpropanoate

methyl 2-(4-(4-(4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl) butanoyl)phenyl)-2-methylpropanoate

Send Inquiry

 Methyl 2-(4-(4-(4-(Hydroxydiphenylmethyl)Piperidin-1-Yl) Butanoyl)Phenyl)-2-Methylpropanoate

Intermdiate - Fexo-05